Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti
Logimpex s.r.o. účinné od 21.02.2011

 

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len VOP) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Logimpex , s.r.o. so sídlom Ul. M.R.Štefánika 6, IČO 46 070 443 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vložka číslo 54362/L, dňa 05.03.2011 ( ďalej len Logimpex ) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou , ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru Logimpex . Právne vzťahy medzi Logimpex a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou s Logimpex , a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom. Logimpex a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody( zmluvy).

 

Pojmové vymedzenie

Predávajúci

Logimpex s.r.o.
M.R.Štefánika 6
027 44 Tvrdošín    DIČ: 2023217603
IČO: 46 070 443    IČ DPH: SK 2023217603
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. č. účtu: 2928853034/1100
Reg. v obch. registri Okresného súdu v Žiline , oddiel ,S.r.o ,vložka 54362/L, dňa 05.03.2011

Kupujúci

– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou Kúpna zmluva
– písomná listina s týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti: predmet kúpy, dátum dodania, kúpnu cenu, označenie účastníkov, napr. ponuka a objednávka, ktorá je potvrdená.

 

Spôsob objednávania tovaru

Kupujúci môže objednávku zaslať e-mailom, poštou v písomne- faxom . /prípadne ak bude aktívny internetový obchod na www.logimpex.sk po vyplnení objednávkového formulára / Objednávku možno predávajúcemu oznámiť aj telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba bez zbytočného odkladu potvrdiť písomnou formou.

 

Objednávka musí obsahovať:

– obchodné meno kupujúceho, alebo meno a priezvisko
– sídlo, miesto podnikania, prípadne trvalé bydlisko kupujúceho
– názov tovaru – / ak má tovar pridelený kód uvedie ho tiež /
– množstvo objednávaného tovaru
– termín dodania
– spôsob odberu a miesto dodania tovaru
– meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená
vybavovať konkrétnu objednávku

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná.
Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. Pri spracovaní objednávky je v prípade rozporu rozhodujúci presná špecifikácia objednávaného tovaru .

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Prospekty, katalógy je nutné považovať za informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné. Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, rozmnožovať a sprístupňovať údaje a dokumentáciu vzťahujúcu sa na tovar tretím osobám bez súhlasu predávajúceho. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim.
Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
– druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
– tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
– tovar, ktorý bude riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Nezodpovedáme za:

– oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou službou
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, kde je s ním nutné okamžité spísanie protokolu o škode
– výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho
  predstavám, nemôžeme tento tovar považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Dodacie podmienky

Rozvoz tovaru je realizovaný v prípade ak sa na ňom dohodli predávajúci a kupujúci pri objednaní tovaru. Cena dopravných nákladov je kalkulovaná individuálne podľa hmotnosti a rozmerov zásielky . Tovar je možné odobrať i osobne na adrese :Logimpex s.r.o. po dohode s kupujúcim.
Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame taktiež individuálne podľa hmotnosti , rozmerov zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.                        Tovar zasielame len do krajín Európskej únie po úhrade vopred. V prípade dohody je možné tovar zaslať aj do krajím mimo EU, poštovné sa však navýši o colné poplatky a dopravu. V mimoriadnom prípade, keď niektorý druh tovaru čo do druhu alebo množstva sa nenachádza v sklade predávajúceho, predávajúci dodá ostatný tovar uvedený na potvrdenej objednávke kupujúcemu a chýbajúci tovar si ponechá v rezervácii a hneď po dodaní tovaru na sklad sa zaväzuje dodať tovar bez zbytočného odkladu kupujúcemu po dohovore s ním. Dodacia lehota je 3 – 7 pracovných dní ak je tovar na sklade, v opačnom prípade 4 – 7 týždňov.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v mieste dohodnutom v objednávke.

V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, ktoré však majú zásadne vplyv na
vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr. štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly, katastrofy.
Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením predpokladaného času dodania tovaru.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na tovar.
Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť, skontrolovať neporušenosť obalov, a v prípade akýchkoľvek závad je tieto závady povinný bezodkladne oznámiť telefonicky a následné na mailovú adresu predávajúceho info@logimpex.sk.
Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa účastníci nedohodnú inak.

 

Cena tovaru

Cena tovaru je určená v cenníku zostaveného predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky.
Ceny uvedené v ponukovom liste sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Zľavy poskytujeme individuálne. Závisia od množstva a tiež na druhu sortimentu. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to aj odlišne od VOP platného cenníka.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zasielaná poštou a ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná po dodaní tovaru na základe vystavenej faktúry s vyznačenou dobou splatnosti, prípadne v hotovosti na dobierku alebo vopred
predfaktúrou.
Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, keď bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.
Kúpna cena je splatná v EUR
Kupujúci vykonáva platbu vopred na základe zálohovej predfaktúry vystavenej predávajúcim ak je to takto dohodnuté s predávajúcim pri objednávke. Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu
neuhradenú pohľadávku.
Pokiaľ kupujúci neuhradí akúkoľvek platbu vrátane ceny tovaru alebo jej časti vyznačenej na faktúre, bude predávajúci požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.
Ak kupujúci opakovane uhrádza faktúry po lehote splatnosti, môže predávajúci po predchádzajúcom upozornení odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci cenu tovaru v plnej výške neuhradí alebo požadovať platbu v hotovosti alebo vopred.

 

Vlastníctvo, nebezpečenstvo škody na tovare

V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu – výhrada vlastníctva.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

 

Vady tovaru a reklamácia

Záruka – štandardne 24 mesiacov .
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenia, neodborná manipulácia, poškodenia spôsobené montážnou firmou alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, a zásahov tretích osôb.
Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Kupujúci je povinný po prevzatí objednaného tovaru skontrolovať množstvo, druh tovaru a povrchovú úpravu. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady vzťahujúce sa na tovar, nefunkčnosť tovaru, chýbajúce príslušenstvo k tovaru a iné vady, ktoré sú zjavné pri vykonanej obhliadke, ktoré je kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom ako sa o nich dozvedel, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, pretože po tejto lehote reklamácia nebude uznaná.
Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si ho poriadne skontrolujte. Ak zistíte po rozbalení tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou na základe Vašej objednávky a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe ,ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Reklamáciu je vždy potrebné uplatňovať písomnou formou s uvedením zistených závad .
K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu.
Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby s predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamáciu prijíma Ľubomír Kozák info@logimpex.sk , tel.: 0911 509 202 , alebo zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho Logimpex .

Konečný spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u subjektu, kde tovar zakúpil.
Kupujúci nemá ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Kupujúci je oprávnený vrátiť chybne objednaný tovar len po dohode s fakturačným oddelením predávajúceho. Spätné vrátenie je možné len pri nepoužitom tovare, v originálnom balení.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 dní.
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

 

Tieto VOP sa riadia obchodným a občianskym zákonníkom a predpismi s nimi súvisiacimi.

 

VOP záväzné od 21.02.2011.